ഉള്‍നെഞ്ചില്‍ കനലും, ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന രാത്രിയും, നിന്നെ പറ്റിയുള്ള ഓര്‍മ്മകളും ഒത്തുചേരുമ്പോള്‍ ഒരു പുതിയ കവിത പിറക്കുന്നു..

Monday, October 8, 2012

എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു Love Letter..!!!

ആരോ ഒരു രസത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്തതാകാം... ;)
 
Copyright (c) 2011-2016 | Design by AlexandeR

Powered By FileWaves