ഉള്‍നെഞ്ചില്‍ കനലും, ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന രാത്രിയും, നിന്നെ പറ്റിയുള്ള ഓര്‍മ്മകളും ഒത്തുചേരുമ്പോള്‍ ഒരു പുതിയ കവിത പിറക്കുന്നു..

Tuesday, February 21, 2012

Friends Are Forever Close To Your Heart.!I’ll stand by your side
Help fight all your fights
And never leave you alone
And when you cry
I’ll get a cup and let you fill it up
And dump it in the ocean
And we can sit and watch as your pain floats away
And when you are happy I’ll capture it in a glass
And when you are blue I’ll pull it out and show you
And when you are old and dying I’ll be by your side crying
And when you're gone
I’ll close your eyes
And whisper to you
See you on the other side

-Rachelle Cox

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright (c) 2011-2016 | Design by AlexandeR

Powered By FileWaves